Obchodní podmínky

I.

Úvodní ustanovení

1.1.    Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP“) upravují práva a povinnosti smluvních stran kupní smlouvy uzavřené mezi  Biker Store, se sídlem ve Zlivicích čp. 33, v zastoupení Evou Hackerovou  IČ: 87886651, tel. +420 603 234 458, dále jen "prodávajícím" na straně jedné a fyzickou či právnickou osobou, dále jen "kupujícím" na straně druhé.

1.2.    Kupující je fyzická nebo právnická osoba, která objedná prodávajícím nabízené zboží. Fyzická osoba, která mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná, je spotřebitelem. Právní vztahy prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba v platném a účinném znění, jakož i předpisy souvisejícími. Jestliže kupující ve své objednávce uvedl IČ nebo DIČ, platí, že je podnikatelem a kupní smlouva se týká jeho podnikatelské činnosti, jestliže výslovně neuvedl opak.

 

II.

Uzavírání kupní smlouvy

2.1.    Prodávající nabízí k prodeji zboží uveřejněné na internetových stránkách prodávajícího www.bikerstore66.cz .

2.2.    Kupující objedná zboží

 1. a)     pomocí objednávkové aplikace e-shop na uvedené internetové adrese tak, že zvolí nabízené zboží a vloží do košíku, seznámí se s informacemi pro spotřebitele (§1811/2, §1820/1, 1826 občanského zákoníku), seznámí se s všeobecnými obchodními podmínkami a potvrdí s nimi souhlas, vyplní objednávkový formulář, ve kterém uvede své osobní údaje, potvrdí identifikaci objednávaného zboží včetně jeho množství, zvolí způsobdodání  zboží a zaplacení kupní ceny a objednávku odešle.   Objednávka je návrhem na uzavření kupní smlouvy a odesláním objednávky kupující potvrzuje, že se seznámil s těmito VOP a vyjadřuje souhlas s jejich zněním. Prodávající neprodleně potvrdí obdržení objednávky
 2. b)     telefonicky na čísle +420 603 234 458

2.3.    Kupní smlouva vzniká potvrzením objednávky ze strany prodávajícího okamžikem, kdy bude toto potvrzení objednávky doručeno kupujícímu. 

 

III.

Kupní cena

3.1.    Prodávající se potvrzením objednávky zavazuje dodat objednané zboží za kupní cenu uvedenou v objednávce.

3.2.    Kupující hradí kupní cenu

 1. a)  v hotovosti při osobním převzetí zboží,
 2. b)  dobírkou, kdy kupní cenu od kupujícího vybere doručitel zboží
 3. c)  bezhotovostní platbou předem na bankovní účet prodávajícího č. 279207702/0300, pokud takový způsob platby v objednávce zvolí. Jestliže kupující, který zvolil ve své objednávce způsob bezhotovostní platby předem, nezaplatí kupní cenu nejpozději do sedmi dnů od uzavření smlouvy, tato kupní smlouva od samého počátku zaniká,
 4. c)    platba on-line platební kartou GP WebPay přes platební bránu 

3.3.    Zboží zůstává do úplného zaplacení a převzetí majetkem prodávajícího, avšak nebezpečí škody na věci přechází na kupujícího převzetím zboží.

 

IV.

Dodací podmínky

4.1.    Prodávající dodá zboží ve lhůtě počtu pracovních dnů uvedených v nabídce jednotlivého  zboží,  přičemž tato lhůta běží od potvrzení objednávky při platbě v hotovosti při osobním převzetí zboží nebo od zaplacení kupní ceny bankovním převodem, nebude-li výslovně ujednáno mezi účastníky jinak. Předpokládaná doba dodání je 48 hodin od objednávky.

4.2.    Prodávající poskytuje následující způsoby a ceny dodání zboží:

Osobní vyzvednutí - ZDARMA.

Při objednávce nad 2000,-Kč - ZDARMA.

Českou poštou - balík na poštu - 79 Kč

Českou poštou - balík do ruky  - 89 Kč

Dobírka -  49 

Převodním příkazem – ZDARMA

On-line platební kartou Shoptet Pay - ZDARMA

4.3.    Kupující je povinen při převzetí zboží zkontrolovat obal zboží a následně i zboží samotné. Podpisem dokumentu o převzetí zboží kupující potvrzuje, že zboží převzal bez zjevných vad. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou (zásilka je poškozená, neúplná apod.). Jestliže kupující takovou zásilku s poškozeným obalem od přepravce převezme, je povinen vady popsat v předávacím protokolu přepravce a zajistit fotodokumentaci skutečného stavu a tyto materiály poskytnout neprodleně prodávajícímu.

 

V.

Odpovědnost za vady

5.1.    Prodávající odpovídá za vady, které má zboží v okamžiku jeho dodání.

5.2.    Vadným plněním se rozumí zejména, když prodávající

 •     poskytne předmět plnění, který nemá stanovené nebo ujednané vlastnosti,
 •     neupozorní na vady, které předmět plnění má, ač se při takovém předmětu obvykle nevyskytují,
 •     ujistí-li věřitele v rozporu se skutečností, že předmět plnění nemá žádné vady, anebo že se věc hodí k určitému užívání,
 •    zcizí-li cizí věc neoprávněně jako svoji, nebo
 •    neodevzdá předmět koupě v ujednaném množství, jakosti aprovedení  anejsou-li jakost a provedení ujednány, v jakosti a provedení vhodných pro účel patrný ze smlouvy; jinak pro účel obvyklý.

 

5.3.    Je-li vadné plnění podstatným porušením smlouvy, má kupující právo

 1. a)  na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,
 2. b)  na odstranění vady opravou věci,
 3. c)  na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo
 4. d)  odstoupit od smlouvy

 

5.4.    Je-li vadné plnění nepodstatným porušením smlouvy, má kupující právo na odstranění vady, anebo na přiměřenou slevu z kupní ceny.

5.5.    Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu, anebo pokud kupující vadu sám způsobil.

5.6.    Projeví-li se vada v průběhu šesti měsíců od převzetí, má se za to, že věc byla vadná již při převzetí. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř měsíců od převzetí.

 

 

VI.

Reklamace

6.1.    Kupující má právo oznámit vady a uplatnit nároky z vad u prodávajícího. Kupující je povinen vytknout zjevné vady (vady v množství nebo druhu zboží) neprodleně po převzetí zboží e-mailem na adresu: info@bikerstore66.cz . V případě poškození obalu zboží je kupující oprávněn odmítnout převzetí zásilky, o čemž prodávajícího neprodleně vyrozumí. Převezme-li kupující od přepravce zboží s poškozeným obalem, je povinen zároveň sepsat s přepravcem písemný protokol a zajistit podrobnou fotodokumentací stavu zboží a tyto materiály neprodleně zaslat prodávajícímu. Ostatní vady je kupující povinen oznámit prodávajícímu bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

6.2.    Kupující společně s uplatněním vad nebo bezprostředně po něm doručí zboží prodávajícímu k vyřízení reklamace, nebude-li mezi účastníky dohodnuto jinak, a to předáním zboží osobně v provozovně prodávajícího nebo zasláním zboží prodávajícímu. Při přepravě reklamovaného zboží prodávajícímu je kupující povinen zboží řádně zabezpečit, aby nedošlo při přepravě k jeho poškození a aby eventuální škody byly řádně uhrazeny.

6.3.    Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající v písemné formě, kdy právo uplatnil, jakož i způsob a dobu řešení reklamace.

6.4.    Prodávající je povinen vyřídit reklamaci v souladu s obecně závaznými právními předpisy.

 

VII.

Odstoupení od smlouvy

7.1.    Kupující, který je spotřebitelem (viz čl. 1.2.), má právo odstoupit od smlouvy ve lhůtě 14 dní. Lhůta k odstoupení běží od převzetí zboží, u smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží a u smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží, pokud byla smlouva uzavřena distančním způsobem (pomocí prostředků komunikace na dálku) nebo mimo obchodní prostory prodávajícího. Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí kupující o svém odstoupení od smlouvy informovat prodávajícího písemně na adresu sídla nebo na e-mailovou adresu. Pro účely odstoupení může kupující použít tento vzorový formulář, který je přílohou VOP.

7.2.    Kupující pro případ odstoupení od smlouvy nese přímé náklady spojené s navrácením zboží.

7.3.    Odstoupí-li kupující od smlouvy, předá zboží prodávajícímu bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy. Při vracení dodaného zboží po odstoupení od smlouvy je kupující povinen zboží vrátit ve stavu a hodnotě, v jakém jej převzal,nejlépe včetně originálního obalu.

7.4.    Odstoupí-li kupující od smlouvy dle bodu 7.1., vrátí mu prodávající nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy všechny peněžní prostředky, které od něj na základě smlouvy přijal. Prodávající však není povinen vrátit tyto přijaté prostředky dříve, než mu spotřebitel zboží předá nebo prokáže, že zboží řádně v souladu s ujednáním těchto obchodních podmínek odeslal. Kupující souhlasí s tím, aby v případě, že kupní cenu hradil bezhotovostně, byla tato vrácena na bankovní účet, ze kterého byla ve prospěch prodávajícího poukázána, neuvede-li kupující v odstoupení od smlouvy jiné bankovní spojení pro vrácení kupní ceny. V ostatních případech kupující souhlasí s tím, že kupní cena bude vrácena poštovní poukázkou na adresu bydliště nebo sídla kupujícího uvedenou v objednávce. V případě osobního převzetí zboží prodávajícím, je prodávající rovněž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti a kupující je povinen převzetí hotovosti prodávajícímu potvrdit.

7.5.    Spotřebitel není oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže mu bylo dodáno zboží upravené podle přání nebo pro jeho osobu, jakož i v dalších případech stanovených občanským zákoníkem.

 

 

VIII.Ochrana osobních údajů

8.1.    Kupující odesláním objednávky vyslovuje souhlas se zpracováním veškerých osobních údajů, které v objednávce uvedl. Kupující souhlasí s tím, aby jeho osobní údaje byly využity k realizaci a splnění smlouvy, včetně nezbytného zpřístupnění třetím osobám pro účely doručení zboží a uskutečnění inkasa kupní ceny. Zároveň kupující souhlasí s užitím a zpracováním osobních údajů pro marketingové účely prodávajícího, zejména zasílání reklamních nabídek, obchodních sdělení apod.. Prodávající prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou shromažďovány, zpracovávány a uchovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

IX.

Mimosoudní řešení sporů

9.1.    Spory mezi prodávajícím a kupujícím lze řešit mimosoudní cestou. Kupující, který je spotřebitelem, se může obrátit na subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce nebo využít ODR platformu pro on-line řešení sporů na adrese:

https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=CS.

 

 

X.

Závěrečná ujednání

10.1.    Tyto VOP jsou platné a účinné od 1.12.2020

10.2.    Kupující potvrzuje, že před odesláním objednávky měl možnost se s těmito VOP podrobně seznámit, jejich obsahu rozumí a za podmínek zde stanovených zboží odesláním objednávky objednává a po vzniku kupní smlouvy je těmito VOP plně vázán.

 

Příloha: Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

 

 

Ve Zlivicích dne 1.12.2020

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a pošlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy)

 

Oznámení o odstoupení od smlouvy

  Adresát:

 

 

Biker Store, Eva Hackerová, Zlivice 33, IČ: 87886651, tel. +420 603 234 458, email: info@bikerstore66.cz

 

Oznamuji/oznamujeme(*), že tímto odstupuji/odstupujeme(*) od smlouvy o nákupu tohoto  zboží(*)/o poskytnutí těchto služeb(*)

 

 

 

 

 

Datum objednání(*)/datum obdržení(*)

 

Jméno a příjmení spotřebitele/spotřebitelů

 

 

Adresa spotřebitele/spotřebitelů

 

 

Podpis spotřebitele/spotřebitelů

 

Datum

 

 

(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.